SSTVP        Slovenská spoločnosť pre trhacie a vŕtacie práce       člen     
  

   

 

TRHACIA TECHNIKA 2024

33. medzinárodná konferencia
15.5.2024 - 17.5.2024

Kongresové centrum ACADEMIA SAV

Stará Lesná č. 176
059 60 Tatranská Lomnica, Vysoké Tatry, Slovakia

 

Akademia

Konferencia je určená pre strelmajstrov, technických vedúcich odstrelov, pracovníkov vo všetkých odvetviach s využitím trhacích prác, pre  študentov a pedagógov  na školách a pre užívateľov, výrobcov a dodávateľov prostriedkov vrtno-trhacej techniky.

Výzva na zaslanie abstraktu prednášky  - Call for submission of lecture abstract

Pokyny pre vypracovanie abstraktu a prednášky – Instructions for writting abstract and lecture

 • názov prednášky v národnom a anglickom jazyku - tittle of the lecture in national and English language
 • text abstraktu v národnom a anglickom jazyku, max. 400 slov Word, veľkosť písma 12 - abstract text in national and English language up to 400 words in Word, Font size 12
 • text prednášky v národnom, alebo anglickom jazyku, max. rozsah 10 strán v MS Word, veľkosť písma 12, okraje 4 x 2 cm. Lecture text in national, or English language, max. 10 pages in MS Word, font size 12, border 4 x 2 cm

Časové termíny – Important deadlines

 • 31. január 2024 – January 31th 2024 - zaslanie názvu a abstraktu prednášky v národnom a anglickom jazyku – Submission of lecture tittle and abstract in the national and English langauge
 • 31. marec 2024 – March 31th 2024 -zaslanie prednášky v národnom, alebo anglickom jazyku s abstraktom v národnom a anglickom jazyku – Submission completed lecture in the national or English langauge with an abstract in the national and English language 

Tématické zameranie konferencie:       

 • legislatíva na Slovensku a v Európskej únii, aplikácia nových zákonov, certifikácia strelmajstrov a TVO, identifikácia a sledovanie výbušnín
 • trhacie práce pri razení, ťažbe, deštrukciách a stavebných prácach
 • nové prostriedky trhacej a vŕtacej techniky
 • seizmické účinky pri trhacích prácach
 • bezpečnosť, ochrana zdravia, mimoriadne udalosti, životné prostredie
 • ohňostrojové práce, pyrotechnika
 • prednášky na inú tému budú zaradené na záver konferencie

 Subjects of the conference:

 • blasting at mineral extraction, tunnels, demolition and other purposes
 • legislation in Slovak Republic and European Union, certification of Blasters, Tracking and Tracing for Explosives
 • new products for blasting and drilling
 • seizmics
 • safety, health protection, accidents, environment
 • fireworks, pyrotechnics
 • lectures dealing with other subjects will appear on the end of the conference